КЗДО №348 ДМР
Звіт керівника

 Звіт

директора

закладу дошкільної освіти (ясла садок) №348

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

за підсумками 2022/2023 навчального року

 

 

Данний звіт підготовлено відповідно до Положення про дошкільний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Мета звітування: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладу дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Юридична адреса закладу: вул. Бєляєва, 6, м. Дніпро.

 e-mail: [email protected]

Web-сайт: https://anddnz348.dnepredu.com

Мова навчання та виховання: українська.

Проєктна потужність закладу:  260 місць, розрахований на 14 груп.

 

У 2022-2023 навчальному році було укомплектовано:

 

4 групи раннього віку:

«Сонечко» - 15

«Веселка» -16

«Перлинка» - 15

«Зірочка» -13

 

3 групи молодшого дошкільного віку:

«Дзвіночок» - 20

«Капітошка» - 21

«Калинка» - 21

 

4 групи середнього дошкільного віку:

«Ромашка» - 20

«Ластівка» - 23

«Вишенька» - 20

«Струмочок» - 20

 

3 групи старшого дошкільного віку:

«Фіалка» - 26

«Пролісок» - 27

«Веснянка» - 26

 

Середня наповнюваність груп раннього віку - 15 дітей, дошкільних груп – 22. Групи комплектуються за віковим принципом.

Набір дітей до закладу здійснюється відповідно до електронної реєстрації з врахуванням пільгових категорій.

 

 

І. Організаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

 

     Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема: Конституції України, законів України «Про освіту»  від 05.09.2017 року №2145-VІІІ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-ІІІ (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), листів МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» від 27.07.2022  №1/8504-22, «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» від 02.04.2022 р №1/3845-22, «Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» від 25.04.2022 №1/4428-22, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти на період карантину  у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та інших розпорядчих документів, з метою сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на успішну реалізацію завдань та здобуття дошкільної освіти дітьми раннього та дошкільного віку. 

   Статут КЗДО № 348 ДМР відповідає Положенню про заклад дошкільної освіти та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради - це заклад загального типу. Мережа груп закладу повністю відповідає меті, завданням, специфіці установи.

     Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем у дистанційному форматі, відповідно до Рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 року, наказу ЗДО від 31.08.2022 №19/5 «Про організацію освітнього процесу в КЗДО №348 у 2022/2023 навчальному році».

   Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

   В закладі спілкування, навчання та ведення документації здійснюється державною мовою.

   В ЗДО №348 обладнано: методичний, медичний кабінети, музична та спортивна зали, кабінет практичного психолога, фізкультурний майданчик та ігрові ділянки.

   Всі приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально.

   Всього в закладі виховується 283 дошкільнят. Відрахування з закладу, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

ІІ. Кадрове забезпечення

 

   Колектив закладу дошкільної освіти налічує 51 особу, а саме: директор, вихователь-методист, практичний психолог, музичні керівники – 2, вихователі – 26, 25 осіб технічного персоналу.

   Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» ст. 31 п. 3 директор приймає і звільняє з посади педагогів та інших працівників.

   На педагогічні посади приймаються особи, які мають вищу (повну, базову, не повну) педагогічну освіту. Добір кадрів здійснюється з урахуванням фахової освіти. Обов'язкове володіння українською мовою.

   На початку навчального року за всіма віковими групами було закріплено педагогічні кадри. Адміністрацією закладу здійснювався диференційований підхід до вихователів-початківців та до досвідчених педагогів. Досвідчених педагогів закріплено за молодими вихователями, які вчасно надавали кваліфіковану допомогу молоді.

 

 

 

 

 

Якісна характеристика педагогічного колективу

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз освітнього рівня педагогів

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Із них мають звання «вихователь-методист» - 5 осіб (17%)

 

 

Аналіз вікового складу педагогів

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

   Підвищення кваліфікації працівників відбувається через чергову та позачергову атестацію, самоосвіту, проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗО «ДАНО» Дніпровської обласної ради».  

   У 2023 році курси підвищення кваліфікації пройшли:

 Ордошевська В. Г., вихователь-методист

Висоцька Т. В., Омельянова М. А, Добровольська Н. М.,  Манойл0 Т. В.,  Гаврилова Л. Б., Горяна З. А., Шибка І. О. – вихователі

Попова М. А.,   музичний керівник.

    Атестація педагогічних працівників в закладі освіти проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54 ) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом №930 МОН України від 06.10.2010 р.

Атестація підпорядковувалась перспективному плануванню на 5 років, проводилась згідно Положення в зазначені терміни. В наявності всі необхідні документи, методичні рекомендації щодо організації і проведення атестації: плани, протоколи, матеріали з вивчення професійного рівня педагогів, що атестуються (довідки, анкетування, творчі звіти педагогів, накази).

Під час засідання атестаційної комісії було заслухано звіти педагогічних працівників, що тестувалися, розглянуто і дано оцінку їх роботи в міжатестаційний період.

   Педагоги, які атестувались, поділилися досвідом використання освітніх технологій під час «Атестаційного рингу». Кожен з них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вільно висловлюватись, вміння володіти аудиторією.

   У 2023 році атестувались:

Гаврилова Л. Б. на підтвердження звання «вихователь-методист»

Горяна З. А. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

Мовчан Р. Ф. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

Шибка І. О. на підтвердження 10 тарифного розряду

Всі зазначені педагоги успішно атестувалися.

    Провідною формою вдосконалення професійної компетентності є самоосвіта педагога, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширені і поглиблені знань, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об'єктивних потреб освітнього закладу.

 

ІІІ. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

   Освітній процес ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення виховання результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

   Згідно з рішенням педагогічної ради Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради 31.08.2022р. Протокол №1 освітній процес у закладі здійснювався за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» (оновлений варіант програми «Дитина в дошкільні роки», схвалено МОН України лист від 02.10.2020 року №221 /12-Г-801).

   Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу в 2022/2023 навчальному році було визначено слідуючі завдання:

1. Здійснене дистанційної освітньої діяльності й надання психологічної підтримки дітям дошкільного віку через використання цифрових інформаційних ресурсів.

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм та інтеграції різних видів діяльності освітнього процесу.

3. Удосконалювати роботу з розвитку основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї як важливими чинниками національно-патріотичного виховання в умовах дії правового режиму воєнного стану.

4. Удосконалювати особисту рухову здоров'язбережувальну компетентність як складову його психічного розвитку.

Задля реалізації відповідних пріоритетних завдань протягом навчального року здійснювалась методична та педагогічна робота, під час якої педагоги отримували знання, уміння та досвід створення сучасного середовища, яке буде мотивувати, активізувати, розвивати та зберігати, а також забезпечить оптимальні умови для розвитку і саморозвитку дітей дошкільного віку.

   Тісна співпраця педагоги – діти – батьки дала вагомий результат щодо виконання річного завдання закладу.

Дистанційна форма навчання дозволила батькам стати свідомими в освіті своїх дітей, бути партнерами в спільній роботі з педагогами. Завдяки опануванню інформаційно-комп'ютерними технологіями і батьки, і педагоги забезпечили той тандем, який неможливо було удосконалювати під час звичайного відвідування дітьми ЗДО.

   Сподіваємось, що дане партнерство та плідне налагоджена праця в тріаді педагоги – діти - батьки залишаться гарним досвідом для усіх учасників освітнього процесу.

   Створене освітнє середовище закладу відповідає сучасним тенденціям розвитку та сприяє реалізації пізнавальних процесів, дослідницької активності та набуття основних компетентностей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

   На жаль продовження дії воєнного стану та дистанційний формат навчання дітей дошкільного віку не надав змогу організувати та внести новизну до середовища закладу, але ми впевнені, що повернення дітей до очних зустрічей надихне педагогів до відтворення та організацію нового формату освітнього оточення.

   Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку були різні види організованої діяльності, яка в цьому навчальному році проводилась дистанційно, а саме: асинхронно і синхронно. Асинхронно для дітей груп раннього віку, а для дошкільних груп – синхронно. Не більше 15 хвилин для дітей старшого дошкільного віку та 10 хвилин в групах середнього та молодшого дошкільного віку. Саме такий час зазначено та рекомендовано дітям для роботи з інформаційно-комп'ютерними технологіями.

   Питання поліпшення якості освіти в закладі неможливо без створення інноваційного простору. Особливістю роботи з інноваційної діяльності педагогічного колективу є вивчення і активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить заклад конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг.

   Наші педагоги у своїй роботі використовували елементи інноваційних технологій, а саме:

- технологія особистісно-орієнтованої освіти;

- технологія інтегрованого навчання та виховання;

- технологія формування критичного мислення (коректурні таблиці, асоціативні карти, картки-схеми, мнемотехніка);

- технологія розвитку творчої особистості  - ТРВЗ (Г. Альтишуллера);

 - гуманна педагогіка В. О. Сухомлинського ;

- методика розвитку творчих здібностей на заняттях з образотворчого мистецтва (Л. Шульга);

- палички Кюізенера;

- логічні блоки Дьєнеша;

- технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка («Театр фізичного виховання і оздоровлення»);

- ігрова квест-технологія;

- музейна педагогіка;

- Lego-конструювання;

- методика К. Орфа;

- технологія створення сучасного інформаційно-освітнього середовища для дитини (застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), медіа-грамотність педагога, практичне застосування цифрових інструментів: Google classroom, YouTube, ZOOM, мобільного додатку VIBER, Facebook, створення папок (Microsoft office), набирання та опрацювання текстів (Word), складання таблиць (Excel) створення презентацій (PowerPoint).

 

ІV. Організація освітнього процесу

 

   Освітній процес в закладі дошкільної освіти будується у відповідності до програмно-методичного забезпечення та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для набуття дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинною освітньою програмою «Стежинкі у Всесвіт», рекомендованою Міністерством освіти і науки України.

   Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником.

   Освітньо-виховна робота велася із застосуванням електронних платформ Google classroom, ZOOM, соціальної мережі Facebook, мобільних додатків Viber, Messenger, відеохостингу YouTube.

   Для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг в умовах дистанційної роботи, вдосконалення навичок педагогічних працівників в володінні інформаційно-комп'ютерними технологіями було організовано засідання-практикум «Використання онлайн-ресурсів для організації дистанційної роботи». Педагоги ознайомилися з питаннями використання сервісів Google classroom, ZOOM.

   Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення та освоєння прогресивних технологій, духовного розвитку особистості, умов для розкриття творчого потенціалу дитини.

   На сайті ЗДО була створена спеціальна сторінка «Дистанційна робота», в якій надано пояснення та розміщено посилання на відповідні ресурси, зокрема, сайт МОН України під рубрикою «Сучасне дошкілля під крилами захисту», платформа розвитку дошкільників «НУМО», «Дитячий садок ОНЛАЙН».

   Педагоги оволоділи навичками в організації та проведенні онлайн заходів, налагодили комунікації з учасниками освітнього процесу. З січня місяця 2023 року вихователі старших груп №7 (Шейко О. А., Сон С. .І. ), №8 (Авдєєва В. О., Чичкань А. М.), №11 (Юрко О. А.) двічі на тиждень проводили заняття в синхронному режимі, відповідно сітки занять.

Створений канал YouTube закладу, на якому у відкритому доступі публікувались лялькові театри, заняття, авторські дидактичні ігри, навчальні відео, а у закритому доступі - відео виконання завдань дітьми.

Вихователі Юрко О. А., Сон С. І., Коновал О. А. створили свій власний YouTube канал, де розміщують власні авторські заняття, а вихователь Сон С. І. читає щовечора вечірню казку для малят.

Зворотній зв'язок протягом року був майже незмінним. Творчі роботи та досягнення своїх дітей батьки фотографують, створюють колажі і демонструють їх у закритих групах Viber, Facebook.

   Педагоги закладу завжди готові до співпраці з питань виховання розвитку дитини і надання необхідної професійної допомоги щодо організації режиму дня дозвілля, тощо.

 Вони здійснювали освітньо-виховну, організаційно-масову роботу, обирали ефективні форми, виявляли здібності вихованців і сприяли їх розвитку, надавали практичну допомогу вміннями та навичками із обраного виду діяльності в дистанційному форматі з використанням різних електронних платформ.

Авторські розваги, дозвілля, заняття, спостереження, дидактичні ігри педагоги закладу публікували на каналах YouTube та Smart-освіта.

   Була створена таблиця «Рейтинг публікацій авторських винахідок педагогів ЗДО». Безперечним переможцем стала вихователька Юрко О. А.

   Активно в цьому напрямку працювали вихователі: Добровольська Н. М.,  Манойло Т. В., Мовчан Р. Ф., Налівкіна І. П., Авдєєва В. О., Сон С. І., Сеймук О. В., Висоцька Т. В.,  

музичні керівники: Асауляк В. В., Попова М. А.

    Ми щиро вдячні всім батькам за те, що активно долучилися до роботи в онлайн режимі.

Батьківська любов забезпечує дітям емоційний захист і психологічний комфорт, дає життєву опору, а любов і безмежна довіра дитини до батьків роблять її особливо сприйнятливою до їх впливу.

 

V. Методична робота

 

   Відповідно до рішення Педагогічної ради ЗДО №348 «Барвінок» від 31.08.2022 року, наказу по закладу дошкільної освіти №348 від 31.08.2022 №19/5 «Про організацію освітнього процесу в КЗДО №348 у 2022-2023 навчальному році»,  враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, відсутність в закладі захисного укриття та рівень технологічного забезпечення здобувачів освіти у 2022/2023 навчальному році організовано здебільшого асинхронне дистанційне навчання. Це дало можливість адаптувати режим роботи до потреб кожного вихованця.

   Основні зусилля методичної служби в 2022/2023 навчальному році було зосереджено на створенні умов для підвищення рівня професійної компетентності вихователів та спрямовувались на реалізацію методичної проблеми «Самоефективність як важливий регулятор саморозвитку та вдосконалення особистості в різних сферах життєдіяльності» та вирішення наступних завдань:

- Дистанційна робота педагогів в умовах дії воєнного стану;

- Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника;

- Національно-патріотичне виховання.

   Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи (дистанційно):

- індивідуальні форми роботи:  самоосвітні програми педагогів, методичні консультації, співбесіди;

- групові форми роботи: методичні наради, круглі столи, тренінги, ділові ігри, педагогічні ради.

Дані заходи сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

   Цікаво і змістовно були проведені педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики.

Педагогічна рада №1 «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи в 2022/2023 навчальному році» (серпень 2022 р.).

Педагогічна рада №2 «Патріотичне виховання в контексті духовного потенціалу особистості» (листопад 2022 р.)

Педагогічна рада №3 «Освітньо-ігрові технології як засіб розвитку творчої особистості» (лютий 2023 р.)

Педагогічна рада №4 «Рівень опрацювання знань, вмінь, навичок вихованців ЗДО №348 за освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт» (травень 2023 р.)

   Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти раціонально планують освітній процес, об'єктивно оцінюють його результативність та враховують результати аналізу при подальшому плануванні роботи.

   Перспективно-календарне планування освітнього процесу ведеться відповідно до блочно-тематичного планування за освітніми напрямами БКДО на засадах інтеграції.

   Вихователем-методистом кожного місяця проводився аналіз перспективно-календарних планів, за результатами якого надавалась методична допомога педагогам.

   Методичний супровід у закладі забезпечує вихователь-методист Ордошевська Валентина Григорівна. Осередком здійснення освітньої діяльності та роботи з педагогічними кадрами в ЗДО є методичний кабінет.

   Методична робота в закладі здійснюється у відповідності до:

- державних директивних документів про освіту, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньої роботи з дітьми (Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (наказ МОН України від 09.11.2010 №1070), Положення про організацію методичної роботи;

- інформації про перспективний педагогічний досвід, новітні технології навчання та виховання дошкільників;

- інструктивно-методичних матеріалів з питань організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу, напрямків діяльності педагогів;

- навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури.

   З педагогічними кадрами методична робота будується на принципах доступності, індивідуалізації ,диференціації, безперервності та спрямована на:

- реалізацію завдань закладу на 2022/2023 навчальний рік;

- підвищення якості освітнього процесу;

- надання методичної допомоги;

- удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогів;

- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі.

   З метою забезпечення умов для зростання творчості та успішності педагогів в закладі проводяться анкетування, організовуються тематичні виставки методичної літератури відповідно до тематики педрад, семінарів, практикумів, висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних портфоліо.

   Колектив педагогів впродовж 2022/2023 навчального року впроваджував в практику інноваційні технології та працював над такими темами:

«Формування здорового способу життя у дошкільника за допомогою валеології» (вихователь Харькова І. О., група середнього дошкільного віку №6 «Ластівка»)

«Патріотичне виховання дошкільників» (вихователь групи раннього віку №14 «Зірочка» Гаврилова Л. Б.)

«Роль конструктивно-будівельної діяльності в пізнавальному розвитку дитини» (вихователь групи раннього віку №12 «Перлинка» Житня О. М.)

«Інноваційні напрямки розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку» (вихователь групи середнього дошкільного віку №5 «Вішенька» КоновалО. А.)

«Дидактична гра як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього віку» (вихователь групи раннього віку №10 «Веселка» Манойло           Т. В.)

«Коректурні таблиці та карти розумових дій як інтегрований засіб стимулювання інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей» (вихователь групи старшого дошкільного віку №7 «Фіалка» Сон С. І.)

«Виховання емоційної культури старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва» (вихователь групи старшого дошкільного віку №7 «Фіалка» Шейко О. А.)

«Сенсорний розвиток дітей 3-го року життя через дидактичні ігри» (вихователь групи раннього віку №14 «Зірочка» Горяна З. А.)

«Зен-Арт малювання з дітьми старшого дошкільного віку» (вихователь групи старшого віку №11 «Веснянка» Юрко О. А.)

«Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про геометричні фігури, геометричний та сенсорний шлях» (вихователь групи середнього дошкільного віку №9 «Ромашка» Мовчан Р. Ф.)

«Інноваційна технологія «Чудеса на піску» з використанням методу Карла Густава Юнга» (вихователь групи середнього дошкільного віку №3 «Капітошка» Чичкань А. М.)

«Сенсорний розвиток дитини 3-го року життя» (вихователь групи раннього віку №12 «Перлинка» Марченко Г. В.)

«Впровадження інноваційної технології за методикою М. Зайцева в закладі дошкільної освіти» (вихователь групи середнього дошкільного віку №6 «Ластівка» Шульга Н. Ю.)

«Економічне виховання дошкільників (Програма соціальної та фінансової освіти «Афлатот»)  (вихователь групи середнього дошкільного віку №3 «Капітошка» Налівкина І. П.)

«Коректурні таблиці як засіб розвитку пізнавальної активності дітей» (вихователь групи молодшого дошкільного віку №4 «Калинка» Сеймук О. В.)

«Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку» (вихователь групи раннього віку №1 «Сонечко» Добровольська Н. М.)

«Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей «Казкова фізкультура» за методикою М. М. Єфименка» (вихователь групи старшого дошкільного віку №8 «Пролісок» Авдєєва В. О.)

   Методична робота в закладі спрямована на підвищення інноваційного потенціалу педагогів. Готовність до здійснення інноваційної діяльності розкривається через здатність до самоорганізації, самоаналізу, рефлексії, здатність відмовитись від стереотипів педагогічного мислення; прагнення до творчих досягнень, критичність мислення, здатність до оцінювання суджень.

   Педагогічні працівники проінформовані про сучасні форми та методи професійного самовдосконалення та використовують онлайн-платформи «World Wall», «Всеосвіта», «Jigsaw Peatet», «Learning Apps», «Prometheus», «EdEra».

   З метою підвищення кваліфікації педагогів відвідували міські методичні заходи при КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР (в онлайн та офлайн режимі), зокрема, «Дошкілля – Education-weeks»:

- Мовний клуб «Прокачай українську»

- «It технології»

- Нетрадиційні методики малювання

- «Mozabook для дошкільнят»

- «Майстер-клас «Google Classroom»

- Заняття для практичних психологів (тренінги в офлайн форматі)

Модернізація освітнього процесу на сучасному етапі вимагає перебудови методичної служби щодо нових підходів в організації роботи з педагогічними кадрами. У роботі з педагогами переважають інтерактивні форми методичної роботи, в яких має можливість взяти участь кожний педагог: майстер-класи, авторські школи, семінари-практикуми, тренінги, інтерактивні ділові ігри.

З метою підвищення професійного рівня педагогів з різних галузей педагогіки, рівня їхньої поінформованості про інноваційні педагогічні технології,  а також для сприяння обміну досвідом було заплановано та проведено:

- відкриті покази «Казка в гості завітала» (вихователь Шейко О. А., старший дошкільний вік)

«Ой, чудове диво гарбузове» (вихователь Мовчан Р. Ф., середній дошкільний вік)

«Казкова подорож» (вихователь Висоцька Т. В., молодший дошкільний вік)

«Експериментальне дослідження формування уявлень про геометричні фігури» (вихователь Мовчан Р. Ф.,  середній дошкільний вік)

«Гори та вулкани» (вихователь Авдеєва В. О., старший дошкільний вік), «Чарівна квітка» (вихователь Юрко О. А., старший дошкільний вік), «Зіркова гостя у малят», «Природа космосу» (вихователь Шибка І. О.).

   Вирішувати питання з науково-методичної проблеми, різних аспектів методичної роботи допомагала творча група (вихователь-методист Ордошевська В. Г., вихователі Сеймук О. В., Авдєєва В. О.,  музичний керівник Асауляк В. В., практичний психолог Кравчук С. А.) через:

- семінар-практикум «Мовленнєва гармонія, комунікативна культура педагога»

- «Ігрові технології в просторі ЗДО» (скарбничка вихователя).

   На допомогу вихователям було проведено консультації: «Правила дорожнього руху»,  «Профілактика емоційної втоми від війни», «Про що мовчить картина або комунікація за творами живопису для дошкільнят»,  «Інноваційні технології в національно-патріотичному вихованні», «Здоров'язберігаючі технології шляхом гармонійного розвитку особистості», «Готовність дитини до навчання в школі: мотиваційні аспекти», «Арттехніки при роботі зі стресом»,  «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

   Традиційним стало проведення методичних годин, які дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають в процесі роботи. Методична година «STREAM-освіта: як забезпечити активну пізнавальну діяльність дошкільників» була спрямована на розгляд питань створення освітнього середовища для забезпечення розвитку критичного мислення та експериментування як провідного методу формування природничо-наукових уявлень дошкільників.

   Результативною була робота семінару-практикуму «Мовленнєва гармонія, комунікативна культура педагога», в ході якого педагоги ознайомились з базовими положеннями теорії спілкування та формування навичок ефективної взаємодії , вправлялись у розвитку комунікативних вмінь за допомогою ігрових методів навчання, підсилили професійну мотивацію, мистецтво спілкування з дітьми дошкільного віку.

   Впродовж року поширювався досвід вихователів Юрко О. А. з теми: «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання»

Мовчан Р. Ф. з теми: «Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про геометричні фігури: геометричний та сенсорний шлях»

Сеймук О. В. з теми: «Коректурні таблиці як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників».

   Участь педагогів у різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання.

   Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій.

   Моніторинг творчих досягнень свідчить про те, що педагоги активно беруть участь у різноманітних міських та всеукраїнських конкурсах.

   Вихователі Юрко О. А. та Висоцька Т. В. брали участь у всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративної творчості «Hand made: український стиль» і посіли І місце, а вихователь Добровольська Н. М. зайняла друге місце.

У всеукраїнському дистанційному творчому конкурсі «Квітучі таланти» в номінації «Авторський вірш» взяла участь вихователь Юношева Н. В. і зайняла ІІ-е місце.

  Педагоги ЗДО є постійними учасниками міських виставок:

- «Музей історії Дніпра»;

- Творчий вернісаж «Сяйво педагогічних талантів»;

- Міська благодійна акція «Слава тобі, захиснику України»;

- «Хроніки педагогічного волонтерства»;

- АРТ-СТУДІЯ «Таланти твої, Україно»;

- Вернісаж «Я і ти  - Україна!», «Україна переможе».

   Важливим аспектом в оновлення освітнього процесу ЗДО є застосування таких форм як тематичні тижні та дні. Традиційно у жовтні та квітні проходить Тиждень безпеки дитини, метою якого є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя, здоров'я під час надзвичайних ситуацій. Педагоги провели онлайн - просвітницьку роботу з батьками з формування активної позиції дитини щодо власної безпеки.

    Заслуговує на увагу проведення Тижня безпеки дорожнього руху, з метою залучення дітей до вивчення та дотримання правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міста, заміських дорогах.

   Для популяризації психологічної служби у просторі ЗДО було заплановано тиждень психології: «П’ять днів здорових емоцій» під час якого проведено ряд заходів профілактичної, просвітницько-консультативної та корекційної роботи з пріоритетом орієнтовних практик для зняття психоемоційних напружень та відновлення стабільності серед усіх учасників освітнього процесу. Цікавим було проведення Дня Толерантності, в ході якого діти навчились толерантного ставлення до своїх друзів, визначили, що кожен має особливості, з якими варто рахуватися під час спільної діяльності.

   Педагоги усіх вікових груп разом з вихованцями долучились до ІІ Міжнародного заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин від організаторів БФ «Щаслива лапа».

   Впродовж навчального року вихователі відвідували офлайн-заняття при КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР. Так вихователь Марченко Г. В. успішно засвоїла знання та практичні навички восьмигодинного курсу «Допомога при травмі».

Розвиток мистецько-творчої компетентності та самовираження особистості яскраво проявлялося при дистанційному проведенні свят та  тематичних днів:

- відеопривітання до Дня довкілля;

- до Дня захисників та захисниць України;

- тематичне заняття та фотоколаж до Дня знань;

- «Зимові візерунки»;

- розвага «Зустрічаємо Масляну»;

- «Єдина Соборна Україна»

- до річниці незламності: «Забороніть війну»

- до Дня народження Лесі Українки;

- до Дня 8 Березня;

- до Дня народження Т .Г. Шевченка;

- «Цікаве про Великдень»;

- до Дня матері;

- до Дня вишиванки

 які проводились та готувалися з музичними керівниками спільно з вихователями.

Впродовж навчального року музичні керівники провели:

- Квест-гра до свята Миколая «Миколай, прийди до нас»;

- Консультація для батьків «Створюємо родиною музичні творчі казки» (Асауляк В. В., музичний керівник);

- Консультація для батьків та вихователів «Основні завдання музичного виховання» (Асауляк В. В.);

- Консультація для батьків: «Як починати слухати музику з дитиною» (Асауляк В. В.)

- Дітям про Стрітення (рекомендації батькам, Асауляк В. В.);

- Тематичний тиждень «У слові і пісні душа Кобзаря» (Попова М. А., музичний керівник);

- Консультація «Розвиваємо музично обдаровану дитину»

- Виставка повітряних кульок: «Світ чудовий, бо різнокольоровий» (Асауляк В. В., Попова М. А.);

- Цікаве про Великдень (рекомендації Асауляк В. В.)

- Консультація для батьків «Великодні ігри» (Асауляк В. В.);

- Відеоролік до Дня довкілля (Попова М. А.);

- Консультація «Колискова пісня як засіб виховання духовності дитини» (Асауляк В. В.);

- До Дня матері. Вірші для дітей про маму з елементами мнемотехніки (Асауляк В. В.).

   Психологічний супровід освітнього процесу здійснює практичний психолог Кравчук С. А.

   Основні завдання над якими працює психологічна служба ЗДО:

- корекція негативних емоційних станів у здобувачів дошкільної освіти в період воєнних дій;

- психологічний супровід внутрішньо переміщених осіб;

- консультативна допомога учасникам освітнього процесу;

- захист прав здобувачів дошкільної освіти від будь-яких видів і форм насилля;

- просвітницька та профілактична робота серед учасників освітнього процесу.

 

Проведені консультації:

  • для вихователів:

-  «Як подолати негативні емоції»;

- «Вплив факторів оточення на розвиток дитини»;

- «Причини емоційного вигорання»;

- «Про ментальну гігієну і психічне здоров'я»;

- «Як дозволити собі відпочити»;

- «Як дотримання режиму дня допомагає справитися зі стресом та впорядкувати життя»

  • для батьків:

- «Дихальні вправи для зняття напруження»;

- «Чому корисно практикувати вдячність»;

- «Експрес-методи заспокоєння»;

- «Дитяча брехня. Як навчити дитину бути чесною?»;

- «Що робити, коли дитина б'ється?»;

-  «Ігри з крупами для розвитку дрібної моторики»

- «Як допомогти дитині відчути себе впевненою»;

- «Секрети виховання дітей раннього та молодшого віку»;

- «Підготовка дитини до школи»;

- «Навчаємо дітей поваги»;

- «Домашня діагностика готовності дитини до школи»;

 

   Відповідно до плану роботи ЗДО на 2022/2023 навчальний рік внутрішньої системи забезпечення якості освіти, адміністрацією закладу здійснювався контроль за станом освітнього процесу.

   Планування контролю було системним, відповідало річним завданням закладу та спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

   Упродовж 2022/2023 навчального року здійснювався контроль за освітньо-виховним процесом шляхом спостереження і аналізу дистанційної роботи вихователів.

   У закладі було проведено:

  • оперативний контроль:

-  ведення ділової документації;

- якість виконання рішень педагогічних рад;

-  організація освітнього процесу;

- планування робочого дня;

- безпека життєдіяльності дітей.

 

  • тематичний контроль:

- Виховуємо громадянина. Соціально-моральний розвиток дітей старшого дошкільного віку.

- Цілісність системного і послідовного планування й організація роботи з пізнавального розвитку дошкільників.

 

  • комплексне вивчення:

- якість реалізації програмних вимог відповідно до освітніх напрямків.

 

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів було спрямовано на розвиток кожної дитини. При реалізації завдань плану роботи проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог освітньої програми для дітей «Стежинки у Всесвіт».

 

VІ. Взаємодія з батьками та соціальний захист.

 

    Одним із пріоритетних завдань діяльності педагогічного колективу закладу в умовах реформування освітньої галузі є налагодження тісної праці з родинами вихованців.

    Робота, яка проводилась з батьками упродовж навчального року сприяла зближенню педагогів і батьків, налагодженню співпраці щодо визначення оптимальних шляхів виховного впливу на дитину, а також формуванню традицій груп і закладу в цілому, укріпленню позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.

   Заходи щодо роботи з батьками торкаються питань освітньої, виховної, методичної і організаційної роботи, обговорюються на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, педагогічних годинах, батьківських зборах. Не зважаючи на обмеження (у зв'язку з військовим станом) щодо проведення спільних заходів, педагоги закладу підтримували тісний взаємозв'язок з батьками, спілкувались індивідуально і в онлайн- режимі через мобільний додаток Viber, сторінку ЗДО № 348 у соціальній мережі Facebook, YouTube, висвітлюючи події з життя і діяльності закладу; залучаючи батьків до підготовки освітніх проєктів, виставок, розваг, екологічних і благодійних акцій.

   Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами реалізовувалася в таких напрямках:

- створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та інших членів родин, які беруть участь у вихованні дитини;

- підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом;

- сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне.

   Крім того, функціонує сайт закладу дошкільної освіти й сторінка на Facebook, які відповідають вимогам статті ЗО «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», Закону України «Про освіту».

Завдяки інформації, що систематично оновлюється, заклад постійно презентує широкому загалу власний досвід роботи, своєчасної інформує громадськість про свою діяльність і досягнення.

   На сторінках сайту всі бажаючі мають можливість ознайомитись з діяльністю закладу дошкільної освіти, його статутними документами, нормативною базою, фінансовою звітністю, а також традиціями, новинами, цікавими подіями, отримати консультації фахівців з питань виховання і розвитку дитини дошкільника.

   В закладі дошкільної освіти працює Консультативний пункт від «А» до «Я». Надаються консультації, а саме: «Виховуємо громадянина»,  «Сімейна практика української мови», «Дитина і гаджети»,  «Як покращити пам'ять у дітей»,  «Мистецька освіта дітей», «Готовність дитини до навчання».

   Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, адже заклад дошкільної освіти є першочерговим соціальним середовищем, до якого дитина потрапляє із сім'ї. Педагоги і батьки усвідомили значущість партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною, оскільки така співпраця покликана створити сприятливі умови для виховання здорової, соціально адаптованої всебічно розвиненої дитини.

   Протягом року проводилась робота з соціально незахищеними сім'ями: щомісяця уточнювалася списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей.

   Створено банк даних дітей пільгових категорій, поновлюється соціальний паспорт.

 

Всього дітей -  283.

  • Багатодітні - 27 дітей (10%)
  • Діти-інваліди  - 1 дитина (0,4%)
  • ЗСУ - 12 дітей (4%)
  • Внутрішньо переміщені - 9 дітей (3%)

 

 

 

 

 

 

VІІ. Система роботи закладу освіти щодо попередження

травматизму

 

    Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій, формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з пожежної та техногенної безпеки.

   За звітний період не зафіксовано жодного випадку травмування в побуті під час дистанційного освітнього процесу.

   В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності здобувачів освіти і охорони праці працівників.

   Систематично видаються накази з даних напрямків діяльності. Адміністрацію закладу розроблено алгоритм дій за сигналами оповіщення «Увага всім! Повітряна тривога», інструкцію з охорони праці «Під час діяльності закладу на період дії воєнного стану». Поновлено плани-евакуації з вказівками до тимчасового укриття.

   Проведені інструктажі з педагогічними та технічними працівниками з помітками у відповідних журналах. Посадові інструкції з охорони праці, пожежної безпеки тощо зберігаються на робочих місцях.

    В закладі дошкільної освіти № 348 «Барвінок» ведеться систематична робота з профілактики безпеки життєдіяльності дітей.

    Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті, в групових кімнатах є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичний настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури.

   Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться у вигляді різноманітних форм роботи. Це і відеоролики, і мультфільми, і ляльковий театр, і розваги.

   Протягом навчального року проводились Тижні безпеки дитини (жовтень, квітень), Тиждень безпеки дорожнього руху, в рамках яких з вихованцями проводились вікторини, заняття, дидактичні ігри, перегляд пізнавальних відео, консультації та рекомендації для батьків.

   Всі педагогічні працівники пройшли навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів «Дивись під ноги. Дивись куди йдеш» та отримали відповідні сертифікати. Вихователь-методист у грудні місяці 2022 року пройшла курси з охорони праці, а директор у березні 2023 року курси з цивільного захисту та у травні 2023 року з пожежної безпеки. Курси з пожежної безпеки у травні 2023 року також пройшла заступник завідувача з господарської роботи.

   Для визначення потенційних джерел, шкідливих та небезпечних факторів, які можуть несприятливо вплинути на здоров'я працівників в закладі дошкільної освіти було організовано та проведено атестацію робочих місць.

   Питання додержання та виконання вимог нормативно-правових актів з даного питання знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.

 

 

 

 

VІІІ. Виконання закону України «Про звернення громадян»

 

   На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, в закладі дошкільної освіти проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

    Протягом 2022/2023 навчального року на особистому прийомі директора закладу було зафіксовано 9 звернень. За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах були такі питання:

- про видачу довідок - 3 звернення

- про збереження місця в закладі дошкільної освіти за дитиною - 2 звернення

- про переведення дитини в іншу групу - 3 звернення

- влаштування на роботу - 1 звернення

   Тематика усних звернень громадян - оформлення дітей до закладу освіти, уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини в ЗДО.

   Порушені питання вирішено позитивно, всім своєчасно надавались вичерпні відповіді.

 

 

ІХ. Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

   Фінансова діяльність закладу впродовж 2022/2023 навчального року була спрямована на покращення матеріальної бази закладу дошкільної освіти, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.

Найбільш об'ємні роботи і капіталовкладення, що мали місце впродовж 2022/2023 навчального року.

 

Кошти з місцевого бюджету

- оплата праці - 6 082968,00 грн.

- нарахування на заробітну плату - 1 338253,00 грн.

- оплата водопостачання і водовідведення – 60525,00 грн.

- оплата теплопостачання  - 1 026470,00 грн.

- оплата електроенергії – 491515,00 грн.

- оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 12773,00 грн.

- обладнання Wi-Fi (роутери)

- одноразова маска хірургічна – 1240,42 грн.

- державний прапор України – 180,00 грн.

- набір для раннього дитинства (ЕСД) 2016 (металевий) – 34671,90 грн.

 

Благодійні кошти

- обслуговування сантехнічного та електричного обладнання

- ремонт каналізації (гр. №2 «Дзвіночок»)

- офісний папір

- ремонт та фарбування обладнання на фізкультурному майданчику

- ремонт швейної машинки

- ремонт газонокосарки

- господарчі товари

- канцелярські товари

- пральний порошок

- підготовка до опального сезону

- заправка та ремонт картриджів

- обслуговування сайту ЗДО

- утилізація листя

- оплата інтернет (до 2023 року)

- сітка затіняюча

- ліхтарі

- ноутбук

- сумка для ноутбука

    В подальшому в наших планах продовжити роботу зі зміцнення і осучаснення матеріально-технічної бази закладу, а саме:

- утеплення фасаду будівлі

- ремонт харчоблоку

- заміна труб водопостачання в підвалі

- заміна огорожі та асфальтового покриття

 

    Підводячи підсумки роботи за рік, хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за розуміння, співпрацю та підтримку. Рік був нелегкий, але ми справилися. Думаю що і надалі ми будемо єдиною командою, яка має спільну мету: виховання дітей та підтримка і розвиток нашого закладу.

 

 

Україна переможе!

 

Все буде Україна!

 

Дякую за увагу!